Deklaracja dostępności


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie. 
Data publikacji strony internetowej: 2022-10-27. 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-27.
Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-27
 Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
• Osobą do kontaktu jest Izabela Recław 
• E-mail: i.reclaw.pppkna@wp.pl 
• Telefon: 511790495 
Każdy ma prawo: 
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 
Żądanie musi zawierać: 
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
Skargi i odwołania 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 
• Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie 
• Adres: Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna 
• E-mail: ppp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl 
• Telefon: 511790495 
• Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Dostępność architektoniczna
Siedziba PPP w Kościerzynie przy ul. Słonecznej 1 nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępna w godzinach urzędowania. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózka. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji budynku i dostępne są dla osób poruszających się na wózku. Do siedziby PPP i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.
RODO

Deklaracja dostępności

(c)2023, All Rights Reserved JTG